Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

KAPLE SV. ANNY U ARNOLCE


Kaple sv. Anny, nacházející se v polích jižně od obce Arnolec, představuje téměř zapomenutý a dosud historicky a památkově zcela nedoceněný objekt. Původ kaple zjevně sahá do 70. let 17. století. Stavba si i přes novější utilitární zásahy zachovala cennou nezměněnou architektonickou kompozici a téměř veškeré původní historické konstrukce. 

Arnolec, kaple sv. AnnyArnolec, kaple sv. AnnyArnolec, kaple sv. AnnyArnolec, kaple sv. Anny    

Podoba kaple před rekonstrukcí (rok 2017).      


Dispozice 

Přízemní samostatně stojící budova kaple je disponována v jednoduché jednolodní čtvercové podobě. V době výstavby, se svojí hmotou a vnější i vnitřní podobou příliš nelišila od dnešního dochovaného stavu. Vnější průčelí jsou členěna plochými pilastry a ukončena stávající profilovanou korunní římsou. Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou s dvojicí styčných /protilehlých/ výsečí, s půlkruhovým tvarem lunet. Budova kaple je zakončena sedlovou střechou shodného tvaru s dnešní, nad závěrem kaple zvalbenou. Z doby vzniku kaple se do současné doby dochovala historicky a památkově hodnotná konstrukce krovu.

Arnolec_kaple-sv.Anny.jpg


Stavební dějiny objektu  

Stavba kaple sv. Anny prošla v průběhu svého trvání de facto pouze dvěma stavebními etapami, přičemž první fáze představuje samotný vznik kaple v průběhu 70. let 17. století v duchu raného baroka a druhá fáze je pak zastoupena drobnou utilitární úpravou vstupu kaple na přelomu 19. a 20. století.

Období vzniku stavby se dosud, vzhledem k absenci konkrétních písemných pramenů, nepodařilo spolehlivě prokázat. I přes tento nedostatek je však možné původ stavby uspokojivě interpretovat, a to především na základě dochovaných prvků architektury, nálezům nápisů na omítkových vrstvách, analogiím a dále na základě bližšího rozboru dějinných událostí zkoumané lokality. Právě bližší poznání dějin, zejména vývoje zdejších historických komunikací je hlavním vodítkem k nalezení odpovědi na vznik zkoumaného objektu.

Vznik kaple je v dnes obecně kladen do roku 1734 s poznámkou, že výstavbu měl iniciovat Antonín Rombald hrabě z Collalto et San Salvatore. Tento údaj však koliduje nejen s čistou a dosti specifickou formou raně barokní architektury kaple příznačnou pro závěrečnou třetinu 17. století, ale také s nápisy (respektive podpisy) vyrytými v omítce severovýchodního průčelí kaple, které byly nalezeny v rámci předkládaného průzkumu. Původně nečitelný nápis se podařilo po šetrném začištění částečně odhalit. Jedná se o text „+ Waclav Peroutka Tomas Tkadlecz Mierin 1724“.

V regionu, respektive na území někdejšího collaltovského panství Černá – Rudolec je bezesporu nejbližší analogií kaple Panny Marie Sněžné v Měříně, vzniklá z iniciativy Antonína Františka hraběte z Collalto na přelomu osmdesátých a devadesátých let 17. století, který založení kaple věnoval měřínskému špitálu. Další velmi blízké analogie pak nalezneme přímo v Brtnici, tedy v místě, kde sídlila centrální správa všech collaltovských statků. Zde se nacházejí hned dva objekty, téměř totožné raně barokní koncepce. Obě stavby jsou svým architektonickým pojetím „de facto“ shodné s arnoleckou kaplí sv. Anny. Prvním objektem je bývalá kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné, jež byla vystavěna opět z popudu Antonína Františka hraběte Collalta na počátku 70. let 17. století. Založení kaple a účel jejího vzniku je znám z několika na sobě nezávislých pramenů neúřední povahy. Druhou analogickou stavbou na území města Brtnice je kaple sv. Floriána, nacházející se na jižním cípu tzv. Dolního hřbitova. Také tato stavba byla vystavěna z popudu Antonína Františka hraběte Collalta, a to v průběhu 70. let 17. století.

S ohledem na výše uvedené lze tedy zcela oprávněně předpokládat vznik zkoumaného objektu kaple sv. Anny v Arnolci v závěrečné třetině, přesněji v 70. letech, nejpozději však v první polovině 80. letech 17. století. Nutno podotknout, že kaple vznikla na tzv. dominikální, neboli panské půdě, jež byla spravována v přímé režii vrchnosti, která v daném období držela zdejší panství – tj. rodu z Collalto. Iniciativa výstavby kaple tedy musela vycházet přímo od vrchnosti. Uváží-li se s rozvahou výše uvedené, lze téměř s jistotou považovat za iniciátora výstavby arnolecké kaple sv. Anny právě Antonína Františka hraběte z Collalto et San Salvatore.

Vlastní budova kaple se v době své výstavby svojí hmotou a vnější i vnitřní podobou příliš nelišila od dnešního dochovaného stavu. Stavební podobu kaple lze poprvé dobře sledovat na příslušných mapových podkladech stabilního katastru z roku 1835 a na mapovém listu tzv. indikační skici, která také zachycuje stav katastrálního území Arnolce k roku 1835. Na obou mapových listech je kaple sv. Anny znázorněna ve stávající podobě, jako drobná stavba čtvercového půdorysu.

Na přelomu 19. a 20. století dochází k jediným větším úpravám kaple. Je opravena dlažba v interiéru, opraveny vnější omítky, které jsou přetaženy hrubou štukovou vrstvou a dále dochází k výměně vstupních dveří, přičemž nová výplň již nerespektuje segmentový tvar původního vstupního otvoru a je nově rovně zakončena. Na základě průzkumu konstrukcí a zhodnocení analogických staveb lze předpokládat, že vstup do kaple původně nebyl opatřen dveřní výplní, respektive klasickými „plnými“, byť částečně prosklenými dveřmi vsazenými do zárubně. V rámci průzkumu byly zjištěny starší omítkové vrstvy v celé hloubce špalet i na ploše segmentového záklenku. Lze se proto domnívat, že byl původní vstup volný – bez výplně, případně výplň tvořila pouze dřevěná/kovová ohrádka či dřevěná/kovová mříž. Obdobné řešení vstupu bylo možné dokumentovat ještě v roce 1965 například u de facto analogické kaple sv. Jana v nedalekém Rudolci.

V průběhu druhé čtvrtiny 20. století pak byla dožívající dřevěná šindelová krytina pokryta falcovaným plechem.


Obnova v roce 2019

Příprava záchrany a obnovy kaple započala v roce 2016. Byl vypracován stavebně historický průzkum a projektová dokumentace. Před samotnou obnovou kaple bylo nutné dořešit nejasné vlastnické vztahy.

V roce 2019 byla za finanční podpory Kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR zahájení obnova kaple. Ta spočívala v odizolování základového zdiva, obnově krovu, položení nové střešní krytiny – dřevěného štípaného šindele, šetrné opravě omítek a rehabilitaci původní architektury, položení cihelné dlažby v interiéru, osazení nových vstupních dveří a úpravě okolního terénu. Při obnově kaple byly využívány tradiční stavební materiály a technologie. 

 received_1048153628906577.jpegreceived_2771408852933534.jpegArnolec, kaple sv. Anny20190911_090347.jpgDSCN1531.JPGArnolec, kaple sv. AnnyDSCN1539.JPG    


Slavnostní požehnání nově obnovené kapli     

V neděli 12. července 2020 se na poli u kaple uskutečnila slavnostní mše svatá a do kaple byl umístěn nový obraz sv. Anny.

DSCN3533.JPGDSCN3538.JPGDSCN3549.JPGDSCN3561.JPGDSCN3543.JPG